Warunki dostawy

Artykuł 1. Definicje

Dostawca: nazwa spółki firmy FiberGrass BV, zwaną dalej „FiberGrass”.

Klient: każda (prawna) osoba zawierająca umowę z FiberGrass lub chce zawrzeć.

Produkt: Towary które są przedmiotem zawarcia umowy.

Fabryka lub hurtownia: przewóz dóbr z adresu firmy dostawcy na adres klienta.

Siła wyższa: wszystkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane lub nieprzewidziane, które dostawca nie ma żadnego wpływu, i z których dostawca nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań..

Artykuł 2. Możliwość zastosowania

Te ogólne warunki, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, stosuje się do wszystkich umów i negocjacji między FiberGrass a klientem. Możliwość zastosowania wszelkich ogólnych lub szczególnych warunków lub postanowień klienta są wyraźnie odrzucony przez FiberGrass.

Artykuł 3. Postanowienia Umowy:

Wszystkie oferty będą obowiązywały w okresie wyszczególnionym przez FiberGrass. Oferta jest zastosowana w zależności od dostępności produktu. Umowa jest zawarta kiedy FiberGrass potwierdzi je lub zacznie wykonywanie zamówienia. Klient przyjmuje do wiadomości, że może złożyć zamówienie przez drogę elektronicznej komunikacji. Złożone zamówienie po otrzymaniu potwierdzenia lub rozpoczęciu realizacji,  jest umową wiążąca dla klienta.

Artykuł 4. Dostawa

Dostawa jest realizowana przez fabrykę lub magazyn FiberGrass, chyba że umówiono się inaczej. Towary są uważane za dostarczone w czasie kiedy są gotowe do wysyłki i są dostępne pod adresem FiberGrass oraz klienta lub zleceniodawca został powiadomiony. Czas dostawy podany przez FiberGrass uważany jest jedynie jako wskazówkę, a nie jako termin.

Artykuł 5. Odpowiedzialność

FiberGrass naprzeciwko klienta ponosi odpowiedzialność za szkody, na skutek nie wykonania lub wyniku braku wykonania.Odpowiedzialność FiberGrass jest ograniczona do faktury nie przekraczającej kwoty VAT.

FiberGrass nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym utratę zysków i wyników, odszkodowania za przekroczenie terminów oraz uszkodzenia spowodowane niewystarczającą współpracą, nie przestrzeganie instrukcji jaka została zalecona.

FiberGrass nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli brak jest spowodowane siłą wyższą.

Artykuł 6 – Siła wyższa

Jeśli FiberGrass w wyniku działania siły wyższej nie wypełni swoich zobowiązań wobec klienta, wypełnienie zobowiązania zostanie zawieszone na czas trwania siły wyższej.

Jeżeli okres, w którym wypełnienie zobowiązań przez FiberGrass nie może wypełnić w ciągu 3 miesięcy,  wówczas strony mają prawo do rozwiązania umowy w całości lub w części.

Artykuł 7. Reklama

Jeśli klient nie zgadza się z jakością dostarczonego produktu, zleceniodawca przekazuje swoje zastrzeżenia w ciągu ośmiu dni od otrzymania towaru w formie pisemnej do FiberGrass ze szczegółowym opisem i uzasadnieniem sprzeciwu.

Reklamacje nie zawieszą zobowiązań płatniczych zleceniodawcy.

Artykuł 8. Warunki płatności

Wszystkie kwoty na fakturze powinny być przelane na wskazane przez FiberGrass konto bankowe ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Po upływie okresu, o którym mowa w lid 1, (zwaną płatnością w określonym czasie) zleceniodawca  płaci odsetki od zaległej kwoty w wysokości 1% miesięcznie. Jeśli ustawowe odsetki przekraczają wysokość 1%, w takim wypadku stosuje się odsetki ustawowe. Gdy norma w danym czasie jest wyższa pobieramy procent od danego długu nawet do 15%.

Na pierwszym miejscu płatności obliczane są za zaległe (poza sądowe) koszty i odsetki, a następnie w stosunku do faktur które są zaległe najdłużej.  Nawet jeśli klient stwierdza płatność dotyczącą późniejszych faktur.

Jeżeli płatność nie zostanie dokonana przed upływem terminu płatności określonego w lid 1, klient musi zapłacić wszystkie koszty pozasądowe, minimum € 50.

Koszty sciągnięcia długu pokrywa klient, koszty dalsze pozasądowe, procedurowe,prawnicze, pokrywa klient.

W każdym przypadku koszty te przejmuje klient (osoba zamawiająca)

Artykuł 9. Zastrzeżenie do własności

Wszystkie produkty, które FiberGrass dostarczył, zostają własnością FiberGrass do momentu gdy wszystkie produkty nie zostaną zapłacone. Produkty nie są dopuszczalne dla osób trzecich, do momentu pokrycia w całości kosztów produktów (wystawionych przez FiberGrass faktur)

Artykuł 10. Zastosowanie prawa właściwego sądu.

Wszelkie porozumienia między FiberGrass a klientem jest regulowane wyłącznie przez prawo holenderskie. Wszelkie spory, w tym tych, które są tylko jednym z rozważanych, które mogą powstać między stronami w sprawie (interpretacji przepisów) umowy, zarówno prawnych i faktycznych zostaną przedstawione do sądu pierwszej instancji w Haarlem.

Let’s start building your future with us.